Club of young engineers "Tesla"
+995 593 79 72 29
ტესლა ახალგაზრდა ინჟინრების კლუბი
შეთანხმება (შემოთავაზება)
მომსახურების გაწევის შესახებ
ინდივიდუალური მეწარმე სტანისლავ დიმიტრიევი (საგადასახადო ID 105649371), შემდგომში მოხსენიებული, როგორც „კონტრაქტორი“, ან „კლუბი“, სთავაზობს ნებისმიერ ფიზიკურ პირს, შემდგომში „მომხმარებელს“, რომელიც არის მშობელი ან კანონიერი წარმომადგენელი და მოქმედებს ინტერესების შესაბამისად. ბავშვის, რომელიც სტუმრობს კლუბს, დადოს შეთანხმება ქვემოთ მოცემულ პირობებზე. ეს შეთავაზება არის საჯარო შეთავაზება (შემდგომში - ხელშეკრულება). კლიენტის მიერ კლუბის მიერ შეთავაზებული სერვისების გადახდა წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესით და გაკვეთილებზე დასწრება წარმოადგენს ხელშეკრულების პირობების სრულ და უპირობო მიღებას. შეთავაზების მიღება ნიშნავს, რომ მომხმარებელი ეთანხმება ამ შეთავაზების ყველა დებულებას და უდრის მომსახურების გაწევაზე ხელშეკრულების დადებას. ხელშეკრულების დადების თარიღი არის გადახდის თარიღი.

1. ხელშეკრულების საგანი.

კონტრაქტორი მოიცავს არასრულწლოვან ბავშვს სახელით და რომლის ინტერესებიდან გამომდინარე, მშობლის ან სხვა უფლებების საფუძველზე, კლიენტი დებს ხელშეკრულებას (შემდგომში მონაწილე), როგორც Tesla Young Engineers Club-ის წევრად და უზრუნველყოფს მომსახურებას მონაწილეთა საინჟინრო უნარებისა და აზროვნების ყოვლისმომცველი განვითარება კლუბის შეხვედრების ორგანიზებით თემაზე რობოტიკა და პროგრამირება. მომსახურების გაწევის ადგილია კლუბი მისამართზე: ZIP 0108 ძველი თბილისი (ყოფილი მთაწმ) რაიონი / ბრო. ზუბალაშვილის 11ა 30 ბ. შეხვედრები იმართება კლუბის თანამშრომლებიდან მენტორის - სპეციალისტის ხელმძღვანელობით. კლუბში ვიზიტების რაოდენობას და ვიზიტების ხანგრძლივობას მხარეები ცალ-ცალკე მოლაპარაკებას აწარმოებენ.

2 მხარეთა ვალდებულებები.

2.1. კლუბი იღებს ვალდებულებას:
- ამ ხელშეკრულების 1-ლ ნაწილში ჩამოთვლილი სერვისების მიწოდება დამტკიცებული საათობრივი განრიგის შესაბამისად. კლუბის შეხვედრები ტარდება კვირაში შვიდი დღე და არდადეგებზე, გარდა ზამთრის სასკოლო არდადეგებისა 31 დეკემბრიდან 9 იანვრამდე და 1 ივნისიდან 31 აგვისტომდე. სკოლის არდადეგები, სახალხო არდადეგები და რელიგიური არდადეგები არ არის გაკვეთილების გაუქმების მიზეზი.
- აკონტროლეთ გაწეული მომსახურების ხარისხი.
- კლუბის შეხვედრების დროს უზრუნველყოს ბავშვის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვა. თუ ბავშვი უარს იტყვის უსაფრთხოების წესების დაცვაზე და იქცევა ისე, რომ საფრთხეს უქმნის სხვათა სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, მენტორს უფლება აქვს გამორიცხოს ასეთი ბავშვის კლუბში ვიზიტი.
2.2. მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას:
- უზრუნველყოს, რომ ბავშვი დაესწროს კლუბს და გადაიხადოს მომსახურების გაწევის მთელი პერიოდი.
- დაიცვან კლუბის შიდა წესები.
- მოდი კლუბის შეხვედრაზე ან შეუერთდი კონფერენციას კლუბის მიერ მოწოდებული ბმულის გამოყენებით კლუბის შეხვედრის დაწყებამდე არაუგვიანეს 5 წუთით ადრე.
- მიიყვანეთ თქვენი შვილი კლუბში ჯანმრთელი, მოვლილი, სუფთა ტანსაცმლით, იქონიეთ გამოსაცვლელი ფეხსაცმელი და აიღეთ 10 წლამდე ასაკის ბავშვი არა უგვიანეს კლუბის შეხვედრების დასრულებისა.
- აცნობეთ მენტორს ბავშვის მოახლოებული არყოფნის შესახებ კლუბის შეხვედრებზე.
- დროულად გადაიხადეთ მომსახურების გაწევისთვის დადგენილი საფასური. გადახდა უნდა განხორციელდეს საბანკო გადარიცხვით.

2.3 მომხმარებელი იძლევა თანხმობას:
მომხმარებელი თანახმაა მისი პერსონალური მონაცემების და მისი შვილის პირადი მონაცემების დამუშავებასა და გამოყენებაზე იმ მიზნებისთვის, რომლებიც არ ეწინააღმდეგება ამ შეთანხმების შინაარსს.

3 მხარეთა უფლება.

3.1. კლუბს უფლება აქვს:
- წარმოების საჭიროებიდან გამომდინარე, შეცვალეთ შეხვედრების განრიგი, ან გადადეთ ინდივიდუალური შეხვედრები სხვა დროს, კლიენტისთვის წინასწარი შეტყობინებით.
- არავის მისცეთ საშუალება, დაესწროს შეხვედრებს ფასიანი გამოწერის გარეშე.
- დახურეთ ჯგუფი, თუ ფასიანი სერვისების მიწოდება წამგებიანია.
- გამოიყენეთ ფოტოები და ვიდეოები გადაღებული კლუბის შეხვედრების დროს და/ან ერთობლივი მოგზაურობის დროს robotesla-ს ვებსაიტებზე. ge , robotesla.ru, ასევე შპს Tesla-ს, IP ისაევის სერგეი ალექსანდროვიჩის, ინდივიდუალური მეწარმე სტანისლავ დიმიტრიევის გვერდებზე და სოციალურ ქსელებში.
- თუ ბავშვი კლუბის შეხვედრის დროს არღვევს დისციპლინისა და უსაფრთხოების წესებს, კლუბს უფლება აქვს გაათავისუფლოს ასეთი ბავშვი ვიზიტებიდან გადახდილი თანხის დაბრუნების გარეშე.
- უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, განახორციელეთ ვიდეოთვალთვალი საკლასო ოთახებში და სახელოსნოებში მიღებული მონაცემების მესამე პირებისთვის გადაცემის გარეშე.

3.2. მომხმარებელს უფლება აქვს:
- მოითხოვეთ ამ ხელშეკრულების პირობების დაცვა.
- კლუბის ფორმირების ლიდერებთან ურთიერთობა.
- გააკეთე წინადადებები კლუბის მუშაობის, ფასიანი სერვისების ორგანიზებისა და ხარისხის გასაუმჯობესებლად.
- სპონსორობა და სხვა სახის დახმარება გაუწიოს დაწესებულებას.
- მიიღეთ ინფორმაცია კლუბის შეხვედრების, მშობლების შეხვედრების, მიღებების, ადმინისტრაციაში მიღებების, ღია კარის დღეების, სპეციალისტებთან კონსულტაციების, საინფორმაციო სტენდების შესახებ გაწეული სერვისების შესახებ.
- მომხმარებელს საშუალება ეძლევა უფასოდ შეადგინოს გამოტოვებული გაკვეთილები სპეციალურ ჯგუფში არყოფნის დღიდან 2 კვირის განმავლობაში. ასეთი კლასებისთვის დამატებითი გადახდა არ იქნება საჭირო. ასეთ ჯგუფებში ადგილების რაოდენობა შემოიფარგლება 4-ით. თუ მომხმარებელმა ვერ ისარგებლა არყოფნის დღიდან 2 კვირის განმავლობაში გაკვეთილების გავლის შესაძლებლობით, უფასო პრაქტიკის სერვისი არ არის გათვალისწინებული.
- შეწყვიტეთ ეს ხელშეკრულება ვადაზე ადრე, აცნობეთ კლუბის ადმინისტრაციას ორი კვირით ადრე.

4 მომსახურებაზე გადახდა

4.1. კლიენტი იხდის ამ ხელშეკრულების 1-ლ პუნქტში მითითებულ მომსახურებას კლუბის ოფიციალურ ვებგვერდზე http://robotesla განთავსებული ფასთა ჩამონათვალის შესაბამისად. ge /. მომსახურების ღირებულება მითითებულია კლუბის ყველა საჭირო გადასახადებისა და ხარჯების გათვალისწინებით, როგორც მომსახურების მიწოდების ნაწილი.

4.2. გადახდა ხდება წინასწარი (წინასწარი) უნაღდო გადახდის გზით კლუბის ანგარიშზე 100% (ასი პროცენტი) წინასწარი გადახდის ოდენობით, კლიენტის მიერ არჩეული კლუბის შეხვედრებზე ვიზიტების რაოდენობის გამოწერისთვის (გამოწერა. 8 ვიზიტისთვის, გამოწერა 4 ვიზიტისთვის ან ვიზიტი ინდივიდუალური მუშაობით მენტორთან). წინასწარი გადახდა ხდება გამოწერის დაწყებამდე არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღისა. გადახდა ხდება საბანკო გადარიცხვით თქვენს პირად ანგარიშზე: https://robotesla ge .s20.online ინდივიდუალური გაკვეთილები, მასტერკლასები, საზაფხულო ინტენსიური და სხვა მსგავსი აქტივობები, ასევე შეხვედრების ნაწილების კომპლექტი გადახდილია საფუძველზე. ინვოისები.

4.3. შეხვედრებზე გამოუყენებელი ვიზიტების თანხა შეიძლება დაბრუნდეს ან გადაირიცხოს შეხვედრების გადასახდელად მომდევნო ბილინგის პერიოდში კლიენტის წერილობითი განცხადების საფუძველზე ავადმყოფობის შემთხვევაში ექიმის ცნობის წარდგენისას.

4.4. კლუბის შეხვედრებზე დაუსაბუთებელი მიზეზით დაუსწრებლობის შემთხვევაში (გაცდენა), აგრეთვე ბავშვის ბრალდებით სტუმრობიდან მოხსნის შემთხვევაში (ბავშვი ერევა კლუბის შეხვედრების ჩატარებაში, დისციპლინის დარღვევა), თანხები. არ უბრუნდებიან მომხმარებელს. ავადმყოფობის გამო კლუბის შეხვედრების გაცდენა საფუძვლიან მიზეზად ითვლება, თუ მოწოდებულია ექიმის ცნობა.

4.5. მომსახურების ღირებულება შეიძლება განსხვავდებოდეს ბაზრის პირობების მიხედვით. კლუბს არ შეუძლია შეცვალოს მომხმარებლის მომსახურების ღირებულება იმ შეხვედრებისთვის, რომლებიც უკვე გადახდილია მომხმარებლის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით დადგენილი წესით.

4.6. ამ ხელშეკრულების გადახდისა და მიღების მომენტად ითვლება კლუბის მიმდინარე ანგარიშზე თანხის მიღება.

4.7. კლიენტი მხოლოდ პასუხისმგებელია მის მიერ განხორციელებული გადახდების სიზუსტეზე.

4.8. დისტანციური კურსების (ონლაინ კურსების) ჩატარების გადახდა შეიძლება განხორციელდეს უპატრონო შეხვედრების ფასიან აბონენტზე დარჩენილი თანხებიდან.

4.9. კლიენტის კუთვნილი "Tesla.Quant", "Tesla.Bit", "Tesla.Byte", "Tesla.Megabyte" ან "Matryoshka" ნაწილების და/ან კომპონენტების დაკარგვის (ან დაზიანების) შემთხვევაში, კლუბი ანაზღაურებს დაკარგულ (დაზიანებულ) ნაწილებს და/ან კომპონენტებს შემდეგი წესების მიხედვით:
ნივთი პირველად დაიკარგა (დაზიანდა). ამ შემთხვევაში, კლუბი გასცემს ნაწილს უფასოდ.
6 ლარი და მეტი ღირებულების ნაწილი დაკარგულია (დაზიანებულია). ამ შემთხვევაში, კლუბი გასცემს ნაწილს მომხმარებელს და ამ ნაწილის ღირებულება ირიცხება მომხმარებლის სააბონენტო ბალანსიდან.
ნაწილი იკარგება (დაზიანებულია) 3 ან მეტჯერ (არა 3 ნაწილი ერთდროულად, არამედ სხვადასხვა კომპონენტი მუდმივად). ამ შემთხვევაში, კლუბი აწვდის კლიენტს ყველა შემდგომ დეტალს და ამ დეტალების ღირებულება ირიცხება მომხმარებლის სააბონენტო ბალანსიდან. ნაწილებისა და კომპონენტების ღირებულება მოცემულია კლუბებში.
4.10. კლიენტი და კლუბი არ აწერენ ხელს მომსახურების მიწოდების აქტებს. ის ფაქტი, რომ კლიენტის მიერ გადახდილი სერვისები უზრუნველყოფილია და არ არსებობს პრეტენზია მათ ხარისხთან დაკავშირებით, ითვლება კლიენტის მიერ კლუბის საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვად მომსახურების მიწოდების ახალი პერიოდის გადასახდელად.

ხელშეკრულების ცვლილებისა და შეწყვეტის 5 საფუძველი

5.1. ეს ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

5.2. მომხმარებელს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს უარი თქვას ამ შეთანხმების შესრულებაზე კლუბის შეტყობინებით, კლუბის მიერ ფაქტობრივად გაწეული სერვისების გადახდის პირობით.

5.3. კლუბს უფლება აქვს უარი თქვას ხელშეკრულების შესრულებაზე შემდეგ შემთხვევებში:
- თუ მომხმარებელს არ გადაუხდია ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების საფასური 7 (შვიდი) კალენდარული დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში.
- თუ მომხმარებელი თავისი საქციელით სისტემატურად არღვევს სხვა მომხმარებლებისა და კლუბის უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს ან ერევა კლუბის მუშაობაში მომსახურების გაწევისას.
- პუნქტების საფუძველზე ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში. 5.2, 5.3, ასევე მომხმარებლის ინიციატივით, წინასწარი გადახდები არ ბრუნდება. ეს ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი დადების დღიდან ან სახსრების პირველი გადახდის მომენტიდან და მოქმედებს დაგეგმილი საქმიანობის დასრულებამდე ან სანამ ერთ-ერთი მხარე არ გამოაცხადებს ხელშეკრულების შეწყვეტის განზრახვას.

6 ფორსმაჟორა

6.1. არცერთი მხარე არ არის პასუხისმგებელი მეორე მხარის წინაშე ვალდებულებების შეუსრულებლობაზე მხარეთა ნებისა და სურვილის მიღმა წარმოქმნილი გარემოებების გამო, რომელთა პროგნოზირება ან თავიდან აცილება შეუძლებელია, მათ შორის გამოცხადებული ან
რეალური ომი, სამოქალაქო არეულობა, ეპიდემიები, ბლოკადა, ემბარგო, ხანძრები, სტიქიური უბედურებები, ასევე მესამე მხარის უკანონო ქმედებები.

6.2. მხარე, რომელიც არ ასრულებს თავის ვალდებულებას, უნდა აცნობოს მეორე მხარეს დაბრკოლების შესახებ და მისი გავლენა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე.

6.3. თუ ფორსმაჟორული გარემოებები შენარჩუნებულია ზედიზედ 3 (სამი) თვის განმავლობაში და არ აჩვენებს შეწყვეტის ნიშნებს, ეს ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს კლუბის ან მომხმარებლის მიერ შეტყობინების გაგზავნით.
სხვა მხარე.

7 ხელშეკრულების ვადა და სხვა პირობები

7.1 ხელშეკრულება ძალაშია მხარეების მიერ ხელშეკრულების მიღების მომენტიდან ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტამდე.

7.2 თუ მხარეებს შორის წარმოიქმნება დავა ან პრეტენზია ამ შეთანხმებით, მხარეები შეეცდებიან მათ გადაჭრას მოლაპარაკებების გზით, ხოლო თუ შეთანხმება არ მიღწეულია, დავების და პრეტენზიების მოგვარება განხორციელდება რუსეთის კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ფედერაცია.

7.3 ყველა სხვა საკითხზე, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ამ შეთანხმებით, მხარეები ხელმძღვანელობენ რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობით.

7.4 ხელშეკრულების პირობები შეიძლება შეიცვალოს მხარეთა შეთანხმებით.

7.5 ხელშეკრულება შედგენილია თანაბარი ძალის ორ ეგზემპლარად, თითო თითოეული მხარისთვის.შემსრულებელი
ინდმეწარმე სტანისლავ დიმიტრიევი
მისამართი: ZIP 0108 ძველი თბილისი (ყოფილი მთაწმ) რაიონი / ბრო. ზუბალაშვილის ქ.11ა 30ბ
საგადასახადო ID 105649371
კრედო ბანკი
GE59CD0360000035713735
სტანისლავ დიმიტრიევი
სწავლის საფასური